Topic: Предложения за ИУ на БАН

ПИСМО ДО РАБОТНАТА ГРУПА КЪМ ИУ НА БАН

Уважаеми колеги, бих искал да обърна внинание на следните ключови моменти от създаването на ИУ на БАН:

1.    Реални академични критерии за качеството на програмите и курсовете в университета: общ порок на всички български учебни заведения е толерантността към ниското академично ниво, базирана на социални връзки. Всички знаем как се формират програмите и курсовете в България: голяма част от аргументите за приемането на даден курс или преподавател са неакадемични. Нека ИУ сведе този брой до абсолютния минимум. Да, възможността това да стане в рамките на българското академично общество е практически нищожна. Затова предлагам всички програми, курсове и преподаватели да минат външен одит, извършен от международно признати специалисти в различните дисциплини и школи. Това ще допринесе неимоверно за реномето на университета, за неговата популярност сред бъдещите студенти и оттук, за неговото финансиране.

2.    Важно е да се включат т.н. компресирани курсове (compressed courses) в програмите, които ще позволят на преподаватели от чужбина да идват за сравнително кратък период (1 до 2 седмици) и да преподадат цял курс. Това е реалистичен начин в програмите да се включат добри преподаватели от чужбина, който ще вдигне както нивото на преподаване в ИУ така и рейтинга на университета.

3.    Няколко аргумента срещу MIT Open Course Ware:

От българските преподватели процентът на хората, способни да водят съдържателно тези курсове е нищожен.

MITOCW лишава всеки преподавател от свободата да състави курс според собствените си академични критерии. Всеки преподавател има уникална академична история и ако е добър, то той (тя) би могъл да допринесе за образованието и с включването на тези теми, в които е наистина силен (силна). MITOCW лишава преподавателите на ИУ от тази възможност и ги ограничава само до изготвени (от съвсем не задължително добри преподаватели) курсове. Много Университети, при това водещи, не практикуват MITOCW. Основната причина е нивото на техните преподаватели, което дава уникален шанс на студентите и което водещите университети ревностно пазят за своите студенти.

Мълчаливата аргументация зад предлагането на MITOCW в БГ вероятно е свързана с реалистичното разбиране за недостатъчно високото ниво на преподаване на българските преподаватели. В редица случаи, това за щастие не е така. Приемането на MITOCW стандарт обаче съвсем не е гаранция за успех. Ако наличните преподаватели наистина не са на необходимото ниво, как може да очакваме от тях да изведат един MITOCW курс на високо ниво? Ще се получи ефективно разделение между рекламата на университета (ИУ води MITOCW, затова нивото при нас е високо, елате при нас) и реалността (ИУ не може да изведе на практика MITOCW). Реалността веднага ще се разпространи сред потенциалните студенти и особено сред международната академична общност. Което ще доведе само до проблеми за ИУ.

Предлагам алтернативна рецепта (на MITOCW) за вдигането на академичното ниво на ИУ:

1.    Реален академичен одит на качеството на курсове, програми и преподаватели

2.    Покана на добри преподаватели от чужбина (в рамките на compressed courses; нереалистично е да очакваме, че добър преподавател ще зареже Оксфорд за цял семестър и ще дойде да води в ИУ за нищожни пари). По тази рецепта работят много нови университети в света. Един добър пример е Централно Европейския Университет (CEU), който кани някои от най-добрите преподаватели в света за по седмица – две . Това ефективно вдига нивото на образование и реномето на университета.

Д-р Борис Грозданов, ИИОЗ, БАН ( grozdanoff@gmail.com )

… the answer is, in essence, that during this century of science’s greatest achievements, most physicists and philosophers have given  up on the idea that the purpose of science is to discover how the world really is. Instead they want to regard it as a mere instrument for making predictions and achieving pragmatic goals.
   
www.sofiafilm.com

Re: Предложения за ИУ на БАН

Ето едно писмо от мой приятел, студент по физика в MIT, който научи за идеята ИУ на БАН да се прави по MIT Open Course Ware (писмото е пратено до работната група на ИУ към БАН). Надявам се, че Игнат няма нищо против да го постна тук. :


Борисе,

От теб разбирам, че не просто в реално време се крои план за създаване на изследователски университет (явно по американски тертип) на БАН, но също така и се предвижда в някои магистратури да се привнесат курсове от OCW на моя университет MIT. Последното е удивителна инициатива -- защото, съобразно опита ми на студент в MIT, активно следящ развоя на програмите за висше образование в България, идеята ми се струва нецелесъобразна. Първо, класовете (курсовете), които са залегнали в програмата за открито образование на MIT OCW са такива, които се преподават именно в MIT, флагман на американската образователна система за висше образование. Иначе казано, тези курсове са изградени така, че да съответстват на тукашната система: преподаване на комплекс от съвсем отделни смислови части, откъслечни, въвеждащи в темата най-общо, но не чрез обобщени идеи, а чрез конкретни примери от знанието в дадената дисциплина; структуриране съобразно изискването за съществени по значимост за крайната "оценка" ежеседмични домашни и по-време-на-семестриални задания -- без краен изпит за повечето хуманитарно-социални курсове, и по-специално  без никаква устна форма на изпитване. Така очертавайки разликите между американската и българската система на оценяване най-общо, бих добавил и съмненията си в подготовката на българските преподаватели -- не в техните области на изследвания по принцип, а по-скоро в способността им своевременно да се адаптират към тази американска система на преподаване (на английски език). Това включва и изискването за непосредствени и непрекъснати резултати от студентите: домашни всяка седмица, есета всеки месец, съчетано носещи поне 90% от крайната оценка. В този ред на мисли, считам привнасянето на курсове от MIT OCW за непродуктивно дотолкова доколкото то е механично и обусловено от криворазбран стремеж за легитимност на обучителните програми на горепосочения бъдещ хипотетичен изследователски университет към БАН

Ignat Kalinov
MIT Class of 2013

… the answer is, in essence, that during this century of science’s greatest achievements, most physicists and philosophers have given  up on the idea that the purpose of science is to discover how the world really is. Instead they want to regard it as a mere instrument for making predictions and achieving pragmatic goals.
   
www.sofiafilm.com