Topic: Фонд Научни Изследвания

http://www.dnevnik.bg/analizi/2011/03/2 … i/?print=1
1. На два пъти кандидатствах по тематичните конкурси "Културно-историческо наследство, национални идентичности...". Желанието ми бе публикуването на архиви на интелектуални кръгове и групи (с различна политическа ориентация) от ранната емиграция (1948-1961). Става дума за кръгове, формирани през 30-те години (дружеството на логическите емпиристи и обществото на феноменолозите в София), разбити непосредствено след преврата на деветосептемвряците. Дейността на подобни организации продължава в емиграция и в някои случаи е добре документирана. Документите са изконна част от духовното наследство на нацията - много по-истинско от творчеството на народната интелигенция. Разбира се, националният фонд отхвърли проектите ми. Проекти на "деца на фашисти" за "фашисткото минало" не се приемат. Нали знаете, че тук промяна няма и не би могло да има.
Дими Гинев

2.http://www.kultura.bg/bg/article/view/18213

Re: Фонд Научни Изследвания

Не става въпрос за санкциониране на "деца на фашисти" :-), а за най-банална (за да не кажа "брутална") корупция:
Ето резюмето от доклада на проф. Хорозов (свалено от http://theory.phys.uni-sofia.bg/bg/%D0% … %BE%D0%B2, където са публикувани също мотивите за оставката му, както и внесеното от него предложение за нов Правилник на ФНИ, което май дори не е било разгледано). Единственото хубаво в цялата история е, че стана ясно, че има и честни хора в тази държава - не всички са дребни или едри мошеници или просто използвачи.

РЕЗЮМЕ на  ДОКЛАДА
ВЪРХУ РЕАЛИЗАЦИЯТА НА КОНКУРСНИТЕ СЕСИИ
НА ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ” ПРЕЗ 2008 Г. И 2009 Г.

Работната група прегледа извадка от документацията на фонда, съдържаща  няколко хиляди документа, в това число част от финансовите документи и документи в електронен формат, свързани с конкурсните сесии през 2008 г. и 2009 г. Заключенията на групата са основани преди всичко на данните от 2009 г., тъй като данните от 2008 г. са доста непълни (например липсват много рецензии), а и служителите на фонда не помагаха за тяхното намиране. Групата откри  редица нарушения и практики, които са попречили на адекватното финансиране на научната дейност в България. Част от нарушенията са от много сериозен характер и биха могли да бъде обект на проучване от специализирани органи. По-долу са описани някои по-впечатляващи резултати от проучването.

1.     Рецензентите от чужбина са назначавани хаотично без оглед на тяхната реална научна компетентност. Проверката на групата показа, че освен в редки случаи, рецензентите от чужбина са  некомпетентни. Някои от тях дори нямат научни степени и звания. Част от рецензентите са рецензирали без санкция на Изпълнителния съвет. Това нарушение е сериозна предпоставка за корупция.
2.     Не е извършван подбор на чуждестранни рецензенти за всеки проект, а обратното – всеки рецензент е имал достъп до всички проекти и сам е избирал тези, които желае да рецензира, включително и в области, в които не е специалист. Това е ставало без контрол от ИС. Същевременно експертните комисии по процедура не са знаели кои са чуждестранните рецензенти и какви са рецензиите им. Всичко това показва, че единствените, които са чели чуждестранните рецензии (числата в тях), са администратори от фонда. Това е още една предпоставка за корупция.
3.     Съобщенията на сайта на фонда, че класира проекти над определен бал не отговарят на истината – финансирани са проекти с по-нисък бал от обявения.  Има и проекти, които не са класирани, въпреки че техните точки надхвърлят или са равни на съответния праг. Например в конкурса „Развитие на научната инфраструктура” (2009 г.) 7 проекта от всичко 18 класирани са с  по-ниска оценка от обявената минимална стойност. Има 45 некласирани проекта с по-високи оценки от някои класирани. Други органи трябва да се произнесат колко е сериозно посоченото нарушение.  Този факт силно разклаща чувството за почтеност и справедливост в научната общност и е едно важно средство за манипулиране на конкурсите.
4.    Използвани са нерегламентирани обединявания на проекти или преместването им от един конкурс в друг. По този начин въпреки ниската си оценка, зле оценени проекти са получили финансиране. Всички “премествания” и “обединения” се отнасят само за такива проекти. Някои от обединенията са между проекти, несвързани тематично. Например проектите „Изследване на наномодифицирани сплави и тяхното приложение при леене” и „Изграждане на център за антитерористични интелигентни системи” едва ли изглеждат на някого близки по тематика. И тук чувството за справедливост е силно разклатено в най-добрия случай. Това е още едно средство за манипулиране на конкурсите.
5.    Посочените в т.3 и т.4 практики са допринесли за ощетяване на българската наука със солидни суми от порядъка на милиони. Те вероятно са основани на посочените нарушения в т.1 и в т.2. Не могат да се измерят с числа обаче моралните поражения и щети, нанесени на българските учени вследствие на тези машинации.
6.    По мнение на работната група най-голямото нарушение е фактът,  че през 2009 г.  не са взети под внимание всички постъпили и заплатени от фонда рецензии. Статистическото изследване показва, че това е извършено изключително с цел манипулиране на конкурсите. Точните данни са следните. За около половината от всички класирани проекти през 2009 г. групата откри, че крайните резултати са съставени без да се използват всички постъпили и заплатени рецензии, а неизползваните са укрити.  За огромната част от тези проекти (79 от 82) вземането на укритите рецензии под внимание дава оценка на проекта под определените от ИС праг и той не би се класирал. Около 5% от некласираните проекти са с пренебрегнати, но налични рецензии. В някои случаи добавянето на тези рецензии би ги преместило в групата на печелившите проекти. Посочените факти говорят за грубо фалшифициране на числовите резултати от конкурсите, осъществено при определяне на приблизително половината от спечелилите проекти! Основание за наличието на доминираща съзнателна причина на това явление е впечатляваща едностранност при укриването на неизползваните рецензии:
- всичките 160 неизползвани рецензии на класирани проекти дават на съответния проект по-малко точки от точките на използваните при класирането му рецензии;
- 50 от всички 52 неизползвани рецензии на некласирани проекти дават на съответния проект повече точки от точките на използваните рецензии.
На езика на финансовите средства, 27 милиона лв. са разпределени посредством укриване на заплатените от фонда рецензии, без никакво законово основание, без санкция на какъвто и да е орган. Трудно може да се повярва, че това е направено с друга, освен користна цел. Групата счита, че 27 милиона лева, взети от българския данъкоплатец и раздадени по този начин, заслужават намеса на правораздавателните органи.
6.    Има български рецензенти, които са оценявали проекти на свои конкуренти, при което техните оценки са оказали влияние върху изхода на конкурсите. Някои от нарушителите са спечелили по този нечестен и незаконен начин. Това е направено след подписване на декларация за конфликт на интереси и в нарушение на Чл. 313 на НК.
7.    В нарушение на Закона за обществените поръчки, фондът е възложил на  фирмата "Линкос" ООД  да създаде онлайн среда за подаване и оценяване на научните проекти без обявяване на търг, както изисква тогавашния закон. За тази услуга фондът е заплатил 150 000 лв. В последните дни на  2009 г. фондът е сключил нов договор-продължение със същата фирма за 36 000 лв. Средствата по този договор са изплатени незабавно след подписването му, въпреки че и до днес не е подписан приемно-предавателен протокол за извършените услуги. Платените 186 000 лв.  изглеждат неоправдано висока цена, още повече, че системата има скромни възможности, а някои от функциите, залегнали в договорите, не съществуват. Групата счита, че фондът е ощетен сериозно от негови служители чрез възлагането на тази поръчка.  Възможно е посочената фирма да има и някакво отношение в манипулирането на конкурсите, тъй като то изисква професионални компютърни умения.  Има и други договори със съмнителна полза за фонда и цена над нормалната.
8.    Само 6 проекта са спечелили 83 милиона лева, т.е. около 2/3 от средствата на цялата конкурсна сесия, практически без конкурс. По-точно в двата конкурса, в които са посочените проекти, са кандидатствали по 3 проекта и са спечелили по 3. Предварителните условия са такива, че те посочват победителите. Разпределянето на тези средства е станало с по 3-4 рецензии, изработени за 1-2 месеца от неспециалисти, както е обяснено в т.1 и т.2. В случая не е беда, че няма конкурс, но все пак това трябва да е казано експлицитно. Държавата има право да разпределя средства целево и във важни случаи това е единствения начин. Голямата беда е, че това е станало без истинска експертиза. Това също е разхищение на публични средства, при това в огромни размери. За проекти от този вид има отработена процедура в световната практика, която не е нужно да се описва тук. Само ще отбележа, че тя не трае 1-2 месеца, а 1-2 години.

It's not what happens to you but how you react to it that matters...

Re: Фонд Научни Изследвания

Добрееее-е. Ето един "спичелил" проект:
"Хармонизация на българските национални ценности с ценностите на ЕС: постижения и проблеми"
Участващи институти: Институт за философски изследвания (ИФИ)
Ръководител, координатор: чл. кор. Васил Проданов
Тема на проекта: Хармонизация на българските национални ценности с ценностите на ЕС: постижения и проблеми 
Конкурс/година: 2008 г.

Договор номер: ФНИ при МОН № БО-288/2008 
Период на изпълнение от 2009 г. до 2011 г. 
Стойност на договора: 25 000 лв 
Получени средства: 13 500 лв 
Година: 2008
Да приложа ли и "проектите" на Андрей Райчев и компания?

Re: Фонд Научни Изследвания

Идва интересната част с :"не е виновен тоя, който яде баницата, а този, който му я дава"
И колко човека, на които им предложат ей така да вземат едни 25К биха ги върнали и отказали?
Още повече, че в първия линк много добре е отбелязано как покрай корумпираните проекти ще изгорят единиците смислени реализирани проекти. И как заради "побългареното" изпълнение средствата може да секнат от раз.
А пък кой трябва да върне тия милиони, въобще не ми се мисли, защото реално в цялата "паяжина" от бюрократично-административни пинизи конкретния отговорен не е много лесно за доказване.
Каузата е вери пердута :)

A Jedi shall not know anger nor hatred nor love!

Re: Фонд Научни Изследвания

Това е най-недостойната и унизителна черта в българщината!
Всякакви форми на Злото могат да се обяснят и мотивират. Но тази ненормалност да се толерира слабото, болното, посредственото, да му се създават условия за оцеляване и социализация и да му се предоставят със затворени очи ресурсите на нацията - само и само нещо там да консумира и да се прави, че върши - това е ненормално. То е патология в масовото несъзнавано, изглежда ето така: хайде да дондуркаме и кърмим най-слабите и посредствените, защото те иначе няма да могат да оцелеят, а силните и кадърните - те ще намерят начина сами и все ще се справят някак си.

Ще използвам случая да се изжалвам и аз заедно с Либертин.
Аз съм автор на 2 мега-проекта (национални).

Нека ви разкажа накратко, много е поучително.
Единия ми проект беше от времето когато бях студент (незавършил философия) и преподавах философия в училище - за fun. Тогава видях огромните интереси на учениците към различни аспекти от живота и културата и просто се потресох от дебелашката арогантност във всички мнения от типа: те са неуки, слабо образовани, културата им е много ниска, нямат интереси и като цяло интелектуалното ниво на нацията пада. Нищо подобно!!!
Истината е че във вътрешния си свят съвременните ученици носят по-истинска вътрешна свобода от нас и чувството им за достойнство е много по-действително от нашето. Съвременният ученик не би слушал така лицемерно глупостите на някоя си даскалица в климакс, както го правехме ние, той не би чел отегчителните напъни на някой бездарник по учебниците, ако от 100 километра личи, че това е писано за някой евтин хонорар, или от интерес за в добавка към нечие CV.

И какво измислих аз - учителят? Създадох един изцяло авторски проект за Уеб-базирана информационна система за средното образование. Системата представляваше мултимедийно разширение на учебните ядра в цикъл философия и история с безкрайни приложения по раздели и теми. Имаше над 40 различни дейности: дискусионни групи, групи по интереси, "виртуален музей на Европа" и т.н. Беше така гениално измислена, че дори съвсем малък, поне минимален интерес да имаш - влизаш вътре, това те поглъща и гледаш, зяпаш, четеш до припадък. Как да кажеш после, че цели поколения ученици излизат от училище необразовани?!
Кандидатстваше едно институтче и два университета (декларация за партньорство даде Математическият факултет - те щяха да разработят уникална и иновативна софтуерна система). Аз им предложих проекта на всички тях разработен и завършен - хората го приеха, ентусиазираха се и единственото условие, което поставих беше аз да изпълнявам хамалската работа в екипа, който щеше да го прави и да въртя тази манивела, която ми се предостави. Не съм имал никакви претенции за място до казана с парите с отделно черпаче.
Действието става малко след 2000 г. За подобно нещо никой не беше чувал.
Кандидатствахме (не във ФНИ) за максималният грант - доста под 1 млн. лв. Естествено този грант не го спечелихме ние, а фондация "Бъдеще за българия" (съпрузите на Костов, Стоянов, Софиански), които разбира се не успяха да направят нищо видимо с техния проект, а само да се преживеят като хуманни и социално значими бизнес-дами.
Разказвам го, защото няколко години по-късно се появи същият проект - само че окастрен, обезцветен, елементаризиран и доведен до най-семплия си вид, така че да може да бъде изпълнен от всеки некадърник. Това е порталът <знам.бг> - бледо копие на една гениална система. И тъй като аз съм правил финансовите разчети на нашето "нещо", помня, че действието на пълните му функции се финансираше за 3 г. напред с доста под 1 млн. лв. Е - консорциумът на <знам.бг> още с първото раздаване прибраха 2 млн. лв. от Българската държава и сътвориха една тъпня, предназначена само за супер-интересуващи се отличници, които в Интернет могат и сами да си намерят нужната информация.
Жалка история!!!

И за да кажа истината - посочете ми едно нещо, направено като хората по проект с безвъзмездно финансиране, което като го посочите да може да си оправдае парите и вие да се гордеете като българи.

< По-голямата опасност за мнозина от нас не е, че целта е твърде висока и се проваляме,
а че е твърде ниска и я постигаме. >
YouTube: < Pink Floyd Cluster One >

Re: Фонд Научни Изследвания

Ето и моят любим проект. Много бих искал да видя т.нар. резултати.

Успелите роми: от историческите наслоения към съвременна идентичност
Участващи институти: Институт по социология (ИСоц)
Ръководител, координатор: Николай Тилкиджиев
Тема на проекта: Успелите роми: от историческите наслоения към съвременна идентичност 
Конкурс/година: 2008 г.

Договор номер: ТК01/ 0117 
Конкурс/година: 2008 г.
Стойност на договора: 118 000 лв 
Получени средства: 59 000 лв 
Година: 2008

Re: Фонд Научни Изследвания

Така е, само че тук има една лична особеност, която малко изменя донякъде ситуацията. Непосредствено с проекта, през същата тази зима - ако говорим с имена и факти - точно този човек преживя такава лична трагедия, това е загуба, която не знам да има хора, които могат да преодолеят. Така че в този случай специално се открива и едно преплитане на обстоятелства със зла участ.
Не че - извън конкретния случай - не е в сила правилото, че резултатите трябва да се засекретяват още на момента: те са едни резултати... направо не е за показване!

Иначе моят фаворит сред Проектите знаеш ли кой е? Това е едно раздаване на 3 гранта за по 75 000 (евро ли беше или долари - не помня) от Отворено общество за Изследване на състоянието на обществото, или нещо подобно. По един равен черпак получиха Райчев, Дайнов и не помня още кой. Аз - воден от извратено, даже перверзно любопитство, попрелистих тази малка фъшкийка, една книжка с резултатите на Райчев - какво да ти кажа... Нивото беше по-ниско от това, което може навсякъде да се чуе от всяка бабичка, седнала на пейката пред местния селкооп - която разказва възгледите си за времето и впечатления за "другите" и ако това докато се записва се превежда на научен жаргон - би звучало според мен доста по-отговорно и адекватно от фъшкийката на Райчев.
Специално за Райчев винаги съм казвал, че докато този човек не се откаже от джипа и не започне да пътува с влак за лекциите си в Пловдив и не седне с отпушени уши да слуша какво се говори по купетата - приказките му може и да събудят някакъв интерес сред психолозите, но за нещо повече и дума не може да става.

Last edited by Хераклит (04.04.2011г. 18:39:53)

< По-голямата опасност за мнозина от нас не е, че целта е твърде висока и се проваляме,
а че е твърде ниска и я постигаме. >
YouTube: < Pink Floyd Cluster One >

Re: Фонд Научни Изследвания

...Та, да взема да си избеснея лекичко - от нищо не ми пука, аз съм безреспектен тип.
Във връзка с горното нека ви кажа един логически парадокс.
Ако една СИСТЕМА е издъно сбъркана и очевидно дефектирала, смятате ли че тя - както всяка система - няма критерии? Има, разбира се! И критериите са точно толкова сбъркани, колкото е издънена самата система. Затова, според мен, въпросът стои много логично: кой би могъл да премине през ситото на тези критерии, да се провре през иглените уши? Ами - естествено някой, който носи в себе си сбъркаността на системата, така че да може да отговори на нейните критерии.
Ето ви и същността на цялата Проектна дейност. В БГ безвъзмездното финансиране е поверено в ръцете на хора, които още преди 10 ноември '89 г. са се били навряли в системата и системата ги е приела - те още тогава са отговаряли на критериите. И съответно Проектите в БГ се правят точно по модела на заседанията на Политбюро (за тези хора - това е неосъзнатият идеал, авторитет, върхът): сяда се тежко, с леки весело-лични заигравки, чертае се стратегията на едно хубаво намерение и... това е всичко, от там нататък повече не се прави нищо, то трябва да стане "отсамосебе си". Цялото Политбюро бяха едни весели, разбрани и много свестни старчета, които обаче живееха в някаква параноя на една друга реалност. Надолу по системата беше същото - чак до дъното, с тази разлика, че колкото по-надолу се слизаше - толкова повече не бяха нито весели, нито разбрани, а за свестни въобще не може да се говори. Та именно сред тези по-малките се явяваше концентриран като в сферични огледала най-уродливият образ на социализма - частта от тези хора бяха мъртвородените, копелетата на социализма. Вечно застанали "отдолу", вечно не получили достатъчно, вечно оглеждащи се "нагоре" и завиждащи, постоянно оглеждащи се настрани и мразещи равните на тях и аутизирани до психопатия към всичко, което е "надолу".
...Просто ето така - като малки пилета в гнездо, с изпънати нагоре главички и отворени човки, които пищят истерично за храна, докато се бутат едно друго и отдолу осират гнездото.

Казвам го по повод на споменатият от мен Проект за виртуалната система на средното образование. Толкова ли е трудно да се погледне действителността - просто и ясно, да се гледа в действителността, а не в шизоидните фантазии за действителност!?! Кое беше най-важното, най-силният заряд в обществото по онова време? Ето това: цялата нация беше отворена за света и по един невероятен начин мощно поглъщаше света, целият свят, най-вече чрез информацията и медиите (освен че по един или друг начин засмуквахме де що докопаме външно всякакви материални благинки: печки, перални, хладилници, телевизори, дрехи, обувки, всичко...). Тази центрофуга, в която се превърна нацията беше, лично за мен, нещо, което не съм виждал никъде, нацията застана в едно такова положение, в което спря да съществува, отказа се да живее. И се прехвърли в телевизията и вестниците, българинът заживя с измислени чуждестранни герои и се вживя в семейните проблеми на персонажите от безкрайните телевизионни сериали и филми. Чувстваше, разбираше, съпреживяваше и се опитваше да подражава във всичко, в начинът на обличане, в начинът на говорене и изразяване. Ето това правеше той: жадно поемаше и поглъщаше външна култура, търсеше своите образци и модели, на които да подражава.
Ето сега въпросът ми: на какво подражаваше българският ученик? Къде прекарваше най-много време? Пред телевизора, в бълвочите на кабеларките. Той наистина искаше и се стремеше, търсеше своят образ и попиваше всичко. Кой забеляза най-ясното, очевидното - а именно тази свръх енергия на ученика към актуалният, истинският външен свят?
Ще ви кажа по безспорен и категоричен начин това, от което наистина се нуждаеше българският ученик. Той искаше да види как изглежда субкултурата например в Антверпен, искаше да знае как точно изглежда един уличен парад в някой малък град в Западна Европа в чест на някакъв празник, искаше да разглежда (съвременни!) снимки на залите, в които е свирил Паганини и да разбере дали наистина може да се свири на цигулка с една струна. Искаше цялата култура на Европа, начинът на живот в Европа, отделните стилове на живот.
Кой им го даде? Кой видя от какво се интересува българският тинейджър и кой направи опит да го поднесе? Никой, скъпи приятели - никой!
На тинейджъра се гледаше, знаете ли как? Винаги се е гледало като на роб, на когото властово трябва да се заповядва, налага. Като на животно, което трябва да се води в правилната посока за да не направи "беля". И всички пропищяха: о, чудо - ама взе да не става, не може, не искат, "падало било" нивото на нацията.
Ето така се пишеха Проекти, реализираха се програми, усвояваха се пари. Имаше милиони, потънаха милиони в надпреварата кой пръв ще докопа ресурса и ще го унищожи за да не остане за другите.
Никой не се замисли: какво иска ученикът, къде е неговият интерес и никой не му предложи поне малко култура, парче истински реален свят. Оставиха го - не, по точно направо го заебаха! - на произвола на съдбата да се носи сам по фекалните потоци, които извираха от кабелните телевизии и така наречените български медии.
Е, поне за моя утеха и собствено тържество остава безкрайно сияещата ми радост, че това, което тогава не се направи - днес вече е факт чрез глобалното информационно общество и почти равният и свободен достъп до Интернет. Не знам вие какво мислите, но сегашните ученици нямат нищо общо с всички предишни поколения, това за мен е много радостно, направо еуфорично в погледът ми към бъдещето на нацията.
А на всички проектчици и на усвоявалите многократно и системно пари от проектните фондове мога назидателно да препоръчам филмът "Последният мохикан", той завършва със знаменитата реплика: "...че нас някога ни е имало...". Е, вас - не ви е имало. От кал сте дошли и в калта отивате, посредата е - нищо.

Last edited by Хераклит (06.04.2011г. 15:51:39)

< По-голямата опасност за мнозина от нас не е, че целта е твърде висока и се проваляме,
а че е твърде ниска и я постигаме. >
YouTube: < Pink Floyd Cluster One >

Re: Фонд Научни Изследвания

Уви, така е. Аз бих цитирал една от последните реплики от филма "Великолепната седморка" - "Накрая винаги селяните печелят".

http://balkansbg.eu/bg/blog-balkan-iden … ftyat.html

Re: Фонд Научни Изследвания

За проектите на Васил Проданов тук обикновено се мълчи. Или се дават индиректни позитивни оценки от сорта на "ми кой друг да спечели".

… the answer is, in essence, that during this century of science’s greatest achievements, most physicists and philosophers have given  up on the idea that the purpose of science is to discover how the world really is. Instead they want to regard it as a mere instrument for making predictions and achieving pragmatic goals.
   
www.sofiafilm.com

Re: Фонд Научни Изследвания

И "Nature" коментира скандала за ФНИ:

http://www.nature.com/news/2011/110406/ … 2019a.html

It's not what happens to you but how you react to it that matters...

Re: Фонд Научни Изследвания

А решението е толкова просто-закрийте БАН, закрийте СУ!
Закрийте всички държавни висши /и не само/ учебни заведения.
Аз не желая да ги финансирам от джоба си-честно изкарани пари в частния сектор да отиват при некадърни мързеливци-нетни ползватели на бюджета :-)
Политическа зима, тъжен смех...

Last edited by knb (10.04.2011г. 19:52:55)

Re: Фонд Научни Изследвания

Простите решения не са винаги най-добри. Какво ще стане ако закрием болниците, защото обслужването там не е достатъчно добро, или пък полицията, съда и цялата държавна администрация, защото не са достатъчно ефективни?
Най-лесно е да се закрие (сложи край на) нещо. По-трудно е то да бъде направено по-добро, но това е от което имаме нужда.

It's not what happens to you but how you react to it that matters...

Re: Фонд Научни Изследвания

Не е така-най-малкото което може да се направи, е да се преобразува СУ напр. в акционерно дружество и да се продадат значителин дялове на частни инвеститори-public-private partnership.
Запитвала ли си се защо ТОКУДА болница работи перфектно, а пък в "Пирогов" няма чаршафи в детското отделение от кражби?

Last edited by knb (11.04.2011г. 07:06:56)

Re: Фонд Научни Изследвания

За ТОКУДА и ПИРОГОВ: една от причините (според мен главната) е, че ТОКУДА се УПРАВЛЯВА по-добре: нейният директор, напр.  не се "избира от колектива" :-), защото е ясно, че ако "колективът" е с нагласи да краде, то той ще си избере директор, който ще си затваря очите пред мошеничествата.

Хич не съм сигурна, че решението за СУ е да стане акционерно дружество. По света университетите, вкл. и частните, са като правило non-profit.

It's not what happens to you but how you react to it that matters...